Obchodní podmínky

Všeobecné bchodní podmínky pro prodej zboží na e-shopu www.nebeske-dobroty.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nebeske-dobroty.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Prodejcem a provozovatelem internetových stránek a obchodu www.nebeske-dobroty.cz je Fior di Créme s.r.o., Lidická 405/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IC: 09463470, elektronická adresa: L.kudibalova@gmail.com. (dále jen prodávající).

1.3. Adresa pro uplatnění práv z vadného plnění – reklamací – Fior di Créme s.r.o., Liběšice 145, 411 46 Liběšice u Litoměřic.

1.4. Kupujícím je spotřebitel (fyzická nebo právnická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná – §419 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který činí objednávku prostřednictvím internetového obchodu na www.nebeske-dobroty.cz (dále jen kupující).

1.5. Kupující podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která činí objednávku prostřednictvím internetového obchodu na www.nebeske-dobroty.cz v rámci své podnikatelské činnosti dle §420 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nevztahují se na něj právní předpisy týkající se spotřebitele a jeho práv a povinností.

1.6. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasná a srozumitelná všechna jejich ustanovení a zavazuje se jimi řídit. Odesláním závazné objednávky kupující rovněž potvrzuje, že souhlasí s výší cen za objednané zboží včetně nákladů dopravy (zaslání zboží) a nákladů za zvolený způsob úhrady kupní ceny (dále jen kupní cena).

1.8. Dohodou smluvních stran lze sjednat ustanovení odlišná od těchto obchodních podmínek, které mají před nimi přednost. V ostatních náležitostech se řídí vztah prodávajícího a kupujícího těmito obchodnímu podmínkami a příslušnými právními normami.

1.9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.10. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou v českém jazyce, jazyk uzavření smlouvy je rovněž český.

1.11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. Kupní smlouva

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna předáním zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu; v případě osobního odběru jeho předáním a převzetím kupujícím.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího je zboží nabízené v internetovém obchodě na www.nebeske-dobroty.cz. Nabídka zboží umístěna na www.nebeske-dobroty.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží průběžně měnit.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že zboží je již vyprodané nebo nedostupné. Prodávající je povinen o zrušení objednávky kupujícího neprodleně informovat. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na bankovní účet nebo poštovním poukazem na adresu bydliště.

2.4. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.5. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním objednaného zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.6. Předmětem kupní smlouvy je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky kupujícímu.

2.7. Charakteristika zboží uvedeného na www.nebeske-dobroty.cz, popis, složení, hmotnost a ostatní informace vycházejí z aktuálních informací od výrobců a dodavatelů tohoto zboží. Přesto nelze vyloučit jejich určitou nepřesnost.

2.8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu www.nebeske-dobroty.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku) a jeho množství, informace o kupní ceně zboží a způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen objednávka). Objednávka dále musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu, dodací adresu, emailové i telefonické spojení a další kontaktní údaje na kupujícího.

2.9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Toto potvrzení o přijetí objednávky není akceptací objednávky kupujícího prodávajícím a nezakládá uzavření kupní smlouvy – viz níže.

2.10. Smluvní vztah – kupní smlouva – mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího. Za akceptaci se nepovažuje rekapitulace objednávky, která je automaticky generována systémem po odeslání objednávky. Smluvní vztah – kupní smlouva – vzniká teprve doručením e-mailu prodávajícího o akceptaci objednávky kupujícího kupujícímu.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cena za zboží objednané klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.nebeske-dobroty.cz v okamžiku odeslání objednávky.

3.2. K ceně zboží budou připočteny náklady spojené s dodáním zboží a poplatek za zvolený způsob zaplacení za objednaného zboží na místo určené kupujícím a kupující se cenu za zboží a související poplatky zavazuje uhradit.

3.3. Kupní cena za objednané zboží a náklady na jeho dopravu, případně další náklady, budou kupujícím zaplaceny vybraným způsobem platby v objednávce (v hotovosti, na dobírku, bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží; kupující převezme zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, nebude-li dohodnuto jinak. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek kupujícího je pak splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.4. Vlastnické právo ke zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky v internetovém obchodě na www.nebeske-dobroty.cz přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

3.5. Nebezpečí škody na zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky v internetovém obchodě na www.nebeske-dobroty.cz přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. V případě akčních cen zboží, platí tyto akční ceny jen do vyprodání zásob nebo do konce akční nabídky, případně aktualizace nabídky.

4. Dodání zboží

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

4.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce a podpisem zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl při převzetí neporušený.

5. Odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s ust. §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.nebeske-dobroty.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem prodeje několik druhů zboží, má kupující právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat provozovatele internetového obchodu – Fior di Créme s.r.o., Lidická 405/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služe, avšak na korespondenční adresu Lucie Kudibálová, Liběšice 145, 411 46 Liběšice u Litoměřic nebo emailem na L.kudibalova@gmail.com).

5.2. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v §1837 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména v případě dodání zvukové nahrávky (CD), pokud narušil její původní obal a v případech, kdy zboží bylo upraveno podle přání kupujícího.

5.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy podle výše uvedeného ustanovení, smlouva se od počátku ruší a kupující zašle zpět nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel včetně všeho, co na základě kupní smlouvy obdržel (dárky, propagační materiál apod.). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím lhůty.

5.5. Prodávající v případě odstoupení kupujícího vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od oznámení o Vašem odstoupení, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Kupující je povinen zboží vrátit nepoškozené, nepoužité, nezměněné, neporušené a je-li to možné, v původním obalu, které patří ke zboží a které je zpravidla označeno výrobcem nebo názvem zboží. V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst si svůj nárok na částku, kterou má vracet na základě odstoupení ze strany kupujícího. Prodávající prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní cenu o svůj nárok z titulu náhrady škody. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména §1914-1925, §2099-2117 a §2161-2174 a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.2. V případě, že zásilka jeví známky poškození, zásilku nepřebírejte, sdělte toto přepravci a postupujte dále dle jeho pokynů. Pokud je zásilka neporušená, ale zboží uvnitř je poškozené, doporučujeme neprodleně informovat přepravce a kontaktovat nás na L.kudibalova@gmail.com

6.3. Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provede jeho prohlídku za účelem zjištění vad. Za vadu se považuje i plnění jiné věci nebo dodání jiného množství zboží.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Právo z vady nelze uplatnit na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána a vyplývá-li to z povahy věci. Dále v případě používání zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu nebo pro jaký účel je zboží vyrobeno, dále při poškození, nesprávné manipulaci, neodborným zásahem a pokud vadu způsobil kupující. V takovém případě se jedná o neoprávněnou reklamaci a kupující nemá právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6.6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresách uvedených v čl. 1.3. těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.5. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době anebo, že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující sám vadu způsobil.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradě za účelem splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou poskytnuty prodávajícím žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa, telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

7.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro uzavření a splnění předmětu kupní smlouvy (dodání zboží) a kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa kupujícího, dodací adresa, telefonní číslo, elektronická (emailová) adresa, IČ a DIČ.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

8. Zasílání obchodních sdělení

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím nebo podnikem prodávajícího, a to na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. §1826 odst. 1 písm.e). občanského zákoníku.

9.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy L.kudibalova@gmail.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V závislosti na konkrétním obsahu stížnosti kupujícího, se může kupující obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru, pokud daná stížnost spadá do působnosti těchto orgánů.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. V těchto záležitostech vykonává kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování je Fior di Créme s.r.o., Liběšice 145, 411 46 Liběšice u Litoměřic, adresa elektronické pošty je L.kudibalova@gmail.com, telefon: 739 463 296.